Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert namens de minister of werkgevers en werknemers beschikken over wettelijk voorgeschreven certificaten. Zij toetst in de regel niet of de certificaathouder voldoet aan de certificatie- eisen; die verantwoordelijkheid ligt bij de certificerende instelling (CI). Dit betekent overigens niet dat de Inspectie SZW naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval niet kan onderzoeken of bijvoorbeeld een machine of persoon aan de wettelijke eisen voldoet en het certificaat terecht was verstrekt. Ook houdt de Inspectie SZW namens de minister toezicht op de certificerende instellingen. Dit toezicht is aanvullend op de controles door de RvA. Afhankelijk van welke risico’s de Inspectie ziet of naar aanleiding van signalen die zij krijgt, kan besloten worden gericht onderzoek te doen bij een bepaalde certificerende instelling of een groep CI’s. Ook kan de Inspectie een bepaald thema of werkveld onder de loep nemen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid