Selecteer de taal

Het bestuur verbindt zich ertoe de noodzakelijke voorwaarden te scheppen en de middelen ter beschikking te stellen om het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden en te verbeteren. Tevens zal het bestuur een voortrekkersrol innemen bij het naleven van de afgesproken werkwijzen en het voortdurend zoeken naar mogelijke verbeteringen. 

NDC-CI heeft procedures opgesteld om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen en toe te zien op mogelijke belangenverstrengeling. Alle (freelance)medewerkers ondertekenen bij aanstelling een geheimhoudingsplicht en onderschrijven de gedragscode. Op deze wijze kan NDC-CI de aanvragen voor (her)certificatie objectief beoordelen.   

Het door de NDC-CI opgestelde kwaliteitssysteem is een handvat waarmee de verwachtingen en behoeften van de NDC-CI alsmede die van de klanten waar kunnen maken en kunnen voldoen aan vanzelfsprekende in- en externe behoeften. Het systeem is volledig in overeenstemming met de norm NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012. 

Het kwaliteitssysteem is voor elke medewerker toegankelijk. De medewerkers zijn geïnstrueerd in het gebruik van het kwaliteitssysteem. Het bestuur ziet er op toe dat het kwaliteitssysteem op de juiste wijze door de medewerkers wordt toegepast. 

Door elke medewerker kunnen verbeteringen worden aangedragen. Dit betekent dat er in de hele organisatie wordt gewerkt aan en nagedacht over kwaliteit en procesbeheersing. Op deze wijze is gegarandeerd dat het certificatieproces voor iedereen gelijk is.

 

Login

Onthoud mij