Werkwijze

Het certificatieproces kan uit de volgende procedures bestaan:

  • Initieel certificeren
  • Portfolio-onderzoek in kader van toezicht
  • Hercertificeren
  • Herintreden

Initieel certificeren
Vindt plaats na

  • het volgen van een opleiding bij een erkend opleidingsinstituut; of
  • u bent in het bezit van een geldig certificaat afgegeven door of namens autoriteiten na het volgen van een opleiding in het buitenland.

Initieel certificeren bestaat uit een documentenonderzoek/portfolio-onderzoek (bijv zijn de juiste praktijklessen gevolgd), een theorie- en praktijkexamen.

Portfolio-onderzoek
Het portfolio-onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van toezicht waarbij de doorlopende beroepservaring van de certificaathouder aangetoond dient te worden. Voor de duiker en duikploegleider is dat 2 jaar na de certificatiedatum. Voor de duikerarts is dit jaarlijks.
Bij het portfolio-onderzoek krijgt men geen nieuw certificaat. Dit onderzoek dient wel tijdig plaats te vinden want anders loopt u het risico dat u geschorst wordt. Een schorsing kan leiden tot intrekking.

Hercertificeren
Hercertificeren gebeurt aan het einde van de geldigheid van het certificaat en bestaat uit een portfolio-onderzoek en een vooraf aangekondigde praktijkproef afgenomen door een door de NDC-CI getrainde duikploegleider.

Herintreden
Wanneer een certificaathouder niet voldoet aan de eisen gesteld aan de procedure tot hercertificatie of beschikt over een certificaat waarvan de geldigheidsduur is verlopen volgt herintreden.
Herintreden is gelijk aan het initieel certificeren en bestaat dus uit een documentenonderzoek (portfolio-onderzoek), een theorie- en praktijkexamen.

Download Certificeringsprocedures
Duikarbeid en duikploegleider
Duikmedisch begeleider
Duikerarts

 

Zorg ervoor dat NDC-CI altijd over uw actuele adresgegevens beschikt en dan met name uw digitale adresgegevens.

Geldige SWOD Certificaten kunnen geverifieerd worden in het Openbaar Register van SWOD