Kosten en betalingsvoorwaarden

TARIEVEN

Certificeringsproces

Certification process

Duiker

DIVER

Duik-ploegleider

Supervisor

SCUBA

A1 A2 A3

SSE

B1  B2  B3  B4 (incl SCUBA)

C Closed Bell

(Incl A3B4)

 

 

 

 

 

 

Proof of Assessment + Skype interview

Proof of Assessment + Skype interview

X

 

 

330

400

400

 

Proof of Assessment DPL

Proof of Assessment Diving Supervisor

 

x

330

410

410

 

Jaarlijkse aankondiging verlenging

certificaat van gelijkwaardigheid 

Yearly Announcement Proof of Assessment (license issued on Equivalence)

X

X

0

0

0

 

Certificering initieel  Duiker

Herintreding

Certification initial Commercial Diver

Re – integration

X

 

750 *) 

850 *)

850  

 

Upgrade Duiker B4 naar Cat C

Betreft verificatie Duikarbeid C cert en theorie examen en uitgifte certificaat  

Upgrade Category C 

Theoretical exam

x

 

250

250

250

 

Certificering DPL initieel: 

Idem herintreding

Certification initial Supervisor

Re-integration

 

x

750

750

750 *)

 

Upgrade Duikploegleider B4 naar Cat C

Betreft verificatie Duikarbeid C cert en heruitgifte certificaat met “voormalige data”

Upgrade Diving Superivisor B4 naar Cat C 

 

x

50

50

50

 

Herexamen theorie per vak / module

Re-exam Theoretical per één module

X

X

200

200

200

 

Herexamen theorie per vak / module

Re-exam Theoretical per 2 of 3 module

X

X

300

300

300

 

2-jaarlijkse Portfolio-onderzoek / tussentijdse controle Duiker

2-yearly Portfolio-study / interim audit Diver

X

 

250

300

300

 

2-jaarlijkse Portfolio-onderzoek / tussentijdse controle Duikploegleider

2-yearly Portfolio-study / interim audit

Diving Supervisor

 

X

250

300

300

 

Hercertificatie 4-jaarlijkse Portfolio-onderzoek  Duiker

Recertification  4-yearly Portfolio-study Diver 

X

 

250

300

300

 

4-jaarlijkse Hercertificering Duiker

proeve van bekwaamheid      

4 yearly Recertification (can be done in 4th year) Diver  practical test on recertification

x

 

350 

Incl faciliteren examenlocatie etc

Incl facilitated location

 

4-jaarlijkse Hercertificering Duiker

proeve van bekwaamheid      

4 yearly Recertification (can be done in  4th year) Diver  practical test on recertification

x

 

300

Excl faciliteren door erkende opleidingsinstelling

Exclusive facilitated by recognized training centre

Afhankelijk van aantal deelnemers

 

Hercertificatie 4-jaarlijkse Portfolio-onderzoek Duikploegleider

excl theorie examen

Recertification 4-yearly Portfolio-study  Diving Supervisor Excl theoretical exam

 

X

250

300

300

 

4-jaarlijkse Hercertificering Duikploegleider theorie examen     

4 yearly Recertification

Diving supervisor theoretical exam

 

X

Exam: 110

Re-exam: 100

 

*) excl. cost for facilitating by recognized training centre

 

 

Certificering initieel examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider B1  **)

325

Aansluitend aan opleiding

Hercertificatie examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider  B1  **)

325

Certificering initieel examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider B2    **)

450

Hercertificatie examen praktijk en theorie Duikmedisch Begeleider  B2     **)

450

Duikploegleider

750

 

 

*)  onder voorbehoud van minimaal 3 kandidaten praktijk – inclusief faciliteren van locatie e.d.  / a minimum of 3 candidates practical test per day inclusive location etc.

 

**) bij 6 – 12 kandidaten gefaciliteerd door NL opleidingsinstituut op locatie

 

Onder voorbehoud van wijzigingen door wet en/of wijzigingen opgelegd door SWOD

 

Vermelde bedragen zijn per persoon in Euro’s  Exclusief BTW 21%
Cost per person in Euro’s  Exclusive VAT 21%

 

Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud / exclusief van extra studie van aangeleverde documenten. E.e.a. op  basis van offerte

Certificatie initieel Duikerarts A

600

Jaarlijkse portfolio duikerarts

195

Hercertificatie duikerarts

460

Verloren / gestolen / lost or stolen

25 per certificaat / per certificate

 

 

Voorwaarden

Aanmelding voor een certificering is de­fini­tief vanaf het moment dat de aanvrager een verzoek indient en de integriteitsverklaring heeft getekend.
De aanvrager kan ook een aanvraag namens hem laten doen door het opleidingsinstituut. Hij heeft hiertoe afspraken gemaakt met het opleidingsinstituut, die namens hem de aanvraag heeft ingediend. De certificatieovereenkomst en de integriteitsverklaring zullen echter altijd door de aanvrager zelf moeten worden ondertekend.

Annulering en/of te laat verschijnen voor een examen en/of andere afspraak in het kader van het  certificeringsproces betekent voortijdige beëindiging van deelname.

Tenzij anders schriftelijk is over­eengeko­men, dienen alle ver­schuldigde bedragen bij vooruit­be­taling te worden vol­daan, zulks zon­der kor­ting of com­pensatie. Mocht blijken dat op moment van deelname het verschuldigde bedrag niet is voldaan dan behoudt de NDC-CI zich het recht voor de kandidaat de toegang tot het (her)examen te weigeren. 
Bij niet tijdige betaling is een rente vergoeding verschuldigd van 1% per maand over het open­staande bedrag, te berekenen vanaf factuurdatum, waarbij elk gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend.
Bij incasso van de ver­schul­digde bedragen worden mede alle buiten ge­rechte­lijke kosten, waaronder kos­ten wegens juri­disch bij­stand, verbeurd. Deze kosten worden ge­steld op 15% van de hoofd­som excl. BTW met een mini­mum van €  70,-.

Bij (voortijdige) beëindiging van het certificeringsproces vindt geen restitutie plaats (door persoon, bedrijf of instelling die namens kandidaat optreden)

De aanvrager dient zich van tevoren op de hoogte te stellen van de gestelde toelatingseisen en de overige eisen. De NDC-CI verstrekt deze gegevens middels haar website en verwijst daar waar mogelijk naar de geldende Werkveldspecifieke Certificatieschema’s Werken onder Overdruk zoals gepubliceerd door de overheid.

Tarieven zijn gebaseerd op deelname per dagdeel van 3 deelnemers aan praktijkexamen Duikarbeid of Duikploegleider en 6 deelnemers voor Duikmedisch Begeleider. Tarieven gelden tijdens kantooruren. In de avonduren en/of in het weekend of buiten Nederland gelden andere tarieven op basis van offerte.  Indien de opleidingsinstelling geen examens en/of herexamens kan faciliteren dient men er rekening mee te houden dat (her)examens niet aansluitend aan een opleiding verzorgd kunnen worden. Dit kan ook voorkomen indien de opleidingsinstelling niet op de juiste wijze een examen aanvraagt. De NDC-CI is niet verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie en/of onduidelijke communicatie bij een aanvraag van examens door de opleidingsinstelling.

Mocht tijdens het certificeringsproces blijken dat de aanvrager niet aan alle toelatingseisen en/of geldigheidseisen voldoet, dan kan dit leiden tot weigering van deelname aan het examen en/of andere trajecten van het certificeringsproces. Mocht vooraf aan of tijdens een praktijkexamen blijken dat er niet volgens vigerende wet- en regelgeving het examen is gefaciliteerd dan zal de NDC CI het examen niet afnemen en/of staken. 

De NDC-CI kan tijdens het certificeringsproces op basis van documentenonderzoek en/of examens besluiten tot extra corrigerende maatregelen. Deze corrigerende maatregelen zullen geoffreerd worden aan de aanvrager. Deze corrigerende maatregelen worden door de NDC-CI noodzakelijk geacht als aanvulling op het certificeringsproces om de aanvrager gelijkwaardig en onafhankelijk te kunnen beoordelen.

Geschillen 

Alle geschillen worden beslecht door het bevoegde rechtelijke college binnen het Arrondissement te Rotterdam. 

Tarieven: door ingebruikname van het NDC-CI Portal zullen per 1 juli 2019 de tarieven wijzigen.
Genoemde bedragen zijn excl. BTW 
 
 

CONDITIONS OF PAYMENT

Unless otherwise agreed in writing, all payments must be made in advance without any rebates or compensation. 

In case of failure to qualify or leaving before completion there will be no reimbursement of payments.

All legal disputes will be decided upon by the applicable Court of the District Rotterdam.