Kosten en betalingsvoorwaarden

Voorwaarden

Aanmelding voor een certificering is de­fini­tief vanaf het moment dat de aanvrager een verzoek indient en de integriteitsverklaring heeft getekend.
De aanvrager kan ook een aanvraag namens hem laten doen door het opleidingsinstituut. Hij heeft hiertoe afspraken gemaakt met het opleidingsinstituut, die namens hem de aanvraag heeft ingediend. De certificatieovereenkomst en de integriteitsverklaring zullen echter altijd door de aanvrager zelf moeten worden ondertekend.

Annulering en/of te laat verschijnen voor een examen en/of andere afspraak in het kader van het  certificeringsproces betekent voortijdige beëindiging van deelname.

Tenzij anders schriftelijk is over­eengeko­men, dienen alle ver­schuldigde bedragen bij vooruit­be­taling te worden vol­daan, zulks zon­der kor­ting of com­pensatie. Mocht blijken dat op moment van deelname het verschuldigde bedrag niet is voldaan dan behoudt de NDC-CI zich het recht voor de kandidaat de toegang tot het (her)examen te weigeren. 
Bij niet tijdige betaling is een rente vergoeding verschuldigd van 1% per maand over het open­staande bedrag, te berekenen vanaf factuurdatum, waarbij elk gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend.
Bij incasso van de ver­schul­digde bedragen worden mede alle buiten ge­rechte­lijke kosten, waaronder kos­ten wegens juri­disch bij­stand, verbeurd. Deze kosten worden ge­steld op 15% van de hoofd­som excl. BTW met een mini­mum van €  70,-.

Bij (voortijdige) beëindiging van het certificeringsproces vindt geen restitutie plaats (door persoon, bedrijf of instelling die namens kandidaat optreden)

De aanvrager dient zich van tevoren op de hoogte te stellen van de gestelde toelatingseisen en de overige eisen. De NDC-CI verstrekt deze gegevens middels haar website en verwijst daar waar mogelijk naar de geldende Werkveldspecifieke Certificatieschema’s Werken onder Overdruk zoals gepubliceerd door de overheid.

Tarieven zijn gebaseerd op deelname per dagdeel van 3 deelnemers aan praktijkexamen Duikarbeid of Duikploegleider en 6 deelnemers voor Duikmedisch Begeleider. Tarieven gelden tijdens kantooruren. In de avonduren en/of in het weekend gelden andere tarieven op basis van offerte.  Indien de opleidingsinstelling geen examens en/of herexamens kan faciliteren dient men er rekening mee te houden dat (her)examens niet aansluitend aan een opleiding verzorgd kunnen worden. Dit kan ook voorkomen indien de opleidingsinstelling niet op de juiste wijze een examen aanvraagt. De NDC-CI is niet verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie en/of onduidelijke communicatie bij een aanvraag van examens door de opleidingsinstelling.

Mocht tijdens het certificeringsproces blijken dat de aanvrager niet aan alle toelatingseisen en/of geldigheidseisen voldoet, dan kan dit leiden tot weigering van deelname aan het examen en/of andere trajecten van het certificeringsproces. Mocht vooraf aan of tijdens een praktijkexamen blijken dat er niet volgens vigerende wet- en regelgeving het examen is gefaciliteerd dan zal de NDC CI het examen niet afnemen en/of staken. 

De NDC-CI kan tijdens het certificeringsproces op basis van documentenonderzoek en/of examens besluiten tot extra corrigerende maatregelen. Deze corrigerende maatregelen zullen geoffreerd worden aan de aanvrager. Deze corrigerende maatregelen worden door de NDC-CI noodzakelijk geacht als aanvulling op het certificeringsproces om de aanvrager gelijkwaardig en onafhankelijk te kunnen beoordelen.

Geschillen 

Alle geschillen worden beslecht door het bevoegde rechtelijke college binnen het Arrondissement te Rotterdam. 

Tarieven: door ingebruikname van het NDC-CI Portal zullen per 1 juli 2019 de tarieven wijzigen. 
Initieel Duikarbeid: € 850,00 excl. faciliteren praktijk door erkende opleidingsinstelling
Initieel Duikploegleider: € 750,00 excl. faciliteren praktijk door erkende opleidingsinstelling
Tweejaarlijkse portfolio:  A: € 250,00   B/C € 300,00 excl. evt opgelegde corrigerende maatregelen
Hercertificatie alleen portfolio A: € 250,00  B/C € 350,00 
Proeve van bekwaamheid duikarbeid afgenomen door NDC-CI: € 350,00 inclusief locatie  (regelt u zelf een locatie en/of dient dit door een erkende opleidingsinstelling verzorgd te worden dan rekent NDC-CI € 300,00 (afhankelijk van het aantal deelnemers)