Inrichting Registerinstelling Civiele Duikarbeid

Inrichting Registerinstelling Civiele Sector

Op 5 december j.l. hebben NDC-CI en Hobéon SKO een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de twee instanties afgesproken hebben om op een andere manier de examens en certificering voor beroepen die werken onder overdruk te gaan organiseren.

Aanleiding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt momenteel een systeem van verplichte persoonscertificatie als instrument om de veiligheid en de gezondheid te beschermen van werknemers die onder overdruk werken. Medio 2024 zal dit systeem vervangen worden door een systeem van verplichte persoonsregistratie.

De beroepen van Duiker, Duikploegleider, Duikmedisch begeleider en Duikerarts zullen onder deze registratieverplichting gaan vallen. De verwachting is op dit moment dat op zijn vroegst op 1 juli 2024 deze registratieverplichting zal ingaan.

Samenwerkingsovereenkomst

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de inrichting van de Registratie Instelling (RI) voor de civiele duiksector. Organisaties zoals SWOD, NADO en NVB zijn hierbij betrokken geweest. Allerlei mogelijkheden zijn hierbij onderzocht.

Uiteindelijk heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om de RI dicht bij de duiksector in te gaan richten. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen NDC-CI en Hobéon SKO, die op 5 december 2023 is getekend in aanwezigheid van betrokkenen vanuit de sector.

Afgesproken is dat bij aanvang van het registratiestelsel NDC-CI als registratie-instelling verder zal gaan onder de nieuwe naam NDC-RI, en dat Hobéon SKO alle examens zal gaan verzorgen. Waar zij onder het huidige stelsel met elkaar concurreerden is dat in de toekomstige opzet verleden tijd. Met deze ontwikkeling wordt kwaliteit en deskundigheid behouden voor en door de duiksector en kan er doelmatiger gewerkt worden. Dit is voor de duiksector goed nieuws.

De komende periode wordt benut om beide organisaties praktisch in te richten, zodat alles in gereedheid is voor de start van het registratiestelsel. Hierover volgt in de loop van 2024 nog nadere informatie.

Leo Lagarde, Voorzitter NDC-CI : “Na vele bijeenkomsten zijn we tot een gezonde samenwerking gekomen. Een samenwerking waarbij efficiëntie het sleutelwoord is. Deze samenwerking gaat resulteren in een eenduidige structuur, waarbij kennis gedeeld wordt en een gezamenlijk doel nagestreefd wordt.”

Bob Schakenbos, Business Unit Manager Hobéon & Hobéon SKO: “Wij zijn zeer content met dit resultaat. Een groot compliment naar alle betrokkene van de diverse partijen die veel tijd en energie gestoken hebben in dit ‘project’. Een uitkomst waar de gehele duiksector beter van wordt.”

 

Foto's: ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Bob Schakenbos van Hobéon en Leo Lagarde van het NDC-CI.

 

 

 

 

Vrijstelling certificatieplicht bij tijdelijke/incidentele duikwerkzaamheden voor non-EU beroepsbeoefenaars

Vrijstelling certificatieplicht bij tijdelijke/incidentele duikwerkzaamheden voor non-EU beroepsbeoefenaars.

Op 8 november 2023 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid akkoord gegaan om ook beroepsbeoefenaren uit niet-EU-landen in de gelegenheid te stellen een Proof of Assessment aan te vragen voor tijdelijke en incidentele duikwerkzaamheden in de NL sector.

Uiteraard moet de beroepskwalificatie gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse certificatie-eisen. Zowel qua vakbekwaamheidscertificaten als de doorlopende beroepservaring (logboek).

Tevens dient de duiker in het bezit te zijn van een geldige gelijkwaardige duikmedische keuring. De gelijkwaardigheid van de medische keuring moet in een lijst door Stichting Werken onder Overdruk vastgelegd worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal worden getoetst of men aan de voorwaarden voldoet. Dit wordt gedaan door de NDC-CI.  

Het bewijs van gelijkwaardigheid, Proof of Assessment non-EU, wordt maximaal 1 keer per kalenderjaar voor een maximale termijn van 40 aaneengesloten dagen verstrekt.

De volledige publicatie in de Staatscourant vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-31327.pdf

Aansluitend: het UWV gaat bij de beoordeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning na of voldoende pogingen zijn ondernomen door de betreffende werkgevers om personen met de vereiste kwalificaties in Nederland of andere lidstaten EU/EER te vinden.

Voor het aanvragen van een POA non-EU kunt u contact opnemen met NDCCI (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 070-2170980)

 

 

 

 

 

 

Wijziging verkrijgen IMCA Off-shore DPL kwalificatie

Wijzigingen met betrekking tot het verkrijgen van een IMCA Off-shore Diving Supervisor kwalificatie.

Met ingang van 2023 (exacte datum volgt) zal het verkrijgen van een IMCA certificaat/ kwalificatie Off-shore Diving Supervisor veranderen. Daarmee veranderen de voorwaarden waar een duikploegleider met een NDC-CI certificaat aan moet voldoen om onder IMCA /HSE wet/regelgeving te kunnen werken.

We zullen de duikploegleiders met het NDCCI duikploegleider certificaat B4 hiervan persoonlijk op de hoogte stellen wanneer verdere details bekend zijn.

Laatste Nieuws overzicht