Per 1 oktober 2018 treedt het geharmoniseerd schema Duikarbeid in werking.

Op 27 juli 2018 is in de Staatscourant 41262 een wijziging van Bijlage XVc, het werkveldspecifieke certificatieschema Duikarbeid (WSCS WOD D) gepubliceerd. Dat betekent harmonisatie van het schema Duikarbeid en Brandweerduiker. Het schema Brandweerduiker Bijlage XVIf is daarmee vervallen en Duikarbeid heeft een grote wijziging ondergaan. Het geharmoniseerd schema Duikarbeid gaat in op 1 oktober 2018. Voor de civiele sector gaan we in op de wijzigingen voor de civiele duikers.

NDC-CI Aanwijzing

Staatscourant 9601 d.d. 22 februari 2017

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling - NDC-CI - als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving  is de NDC-CI aangewezen als certificerende instelling die bevoegd is tot het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 6.14a derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 6.16 derde, zesde en zevende lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor

de WerkveldSpecifieke CertificatieSchema's Werken onder Overdruk (WSCS WOD)

A: Duikerarts

B: Duikmedisch Begeleider

D: Duikarbeid

L: Duikploegleider

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 23 februari 2017 en vervalt met ingang van 1 maart 2021.

 

 

Nieuw SWOD Toetsplan

Op 9 december 2016 is het herziene SWOD Toetsplan versie 3.1 vastgesteld door het bestuur van de Beheerstichting Werken onder Overdruk.

In het SWOD Toetsplan vindt u naast het examenreglement en het uitvoeringsbesluit alle informatie over de theorie en praktijk examens. Dit document wordt door alle certificerende instellingen gehanteerd. Daarnaast is het mogelijk dat de certificerende instellingen een aanvullend uitvoeringsbesluit hanteren.

Zo staat er beschreven welke vakken er bij het theoretische examen worden geëxamineerd en de beoordelingsformulieren die door de examinatoren worden gebruikt bij het praktijkexamen.

Het SWOD Toetsplan vindt u hier

Meer artikelen...

Laatste Nieuws overzicht