Selecteer de taal

Brexit leidt tot herzien overheidsbeleid PoA voor incidenteel/tijdelijk werk duikers/duikploegleiders uit Verenigd Koninkrijk

Recent heeft het Ministerie van Economische Zaken, door tussenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als coördinerend Ministerie uitsluitsel gegeven over de consequentie van het terugtrekkingsakkoord (2010/C 384 I/01) van het VK in relatie tot de EU. 

Als gevolg van de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord, is het vrijverkeer van diensten tussen het VK en Europa met ingang van 1 januari 2021 ontbonden.

Na 1 januari 2021 waren er sowieso geen certificaten (proof of assessment (PoA)) meer verstrekt voor tijdelijke en incidentele werkzaamheden van duikers, duikploegleiders en duikmedisch begeleiders uit het VK. Het Ministerie van Economische zaken heeft echter te kennen gegeven dat de PoA’s die voor 1 januari 2021 zijn uitgegeven met de inwerkingtreding van het akkoord hun geldigheid per 1 januari 2021 hebben verloren.

Er zijn geen afspraken gemaakt tussen het VK en Europa noch bilateraal met Nederland die geleid hebben tot een regeling of overeenkomst, waarbij de geldigheid van deze PoA’s in stand kon blijven. Dit betekent dat Algemene Wet Erkenning EU-Beroepskwalificaties niet meer van toepassing is op de beroepsbeoefenaar uit het VK.

Tijdelijk en incidentele werkzaamheden kunnen dientengevolge niet meer plaatsvinden door beroepsbeoefenaren uit het VK op basis van de destijds verstrekte PoA. De certificerende instellingen zijn derhalve genoodzaakt om de destijds verstrekte PoA’s met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in te trekken en als zodanig te registreren in het openbaar register. Indien deze beroepsbeoefenaar uit het VK in Nederland zijn diensten wil verrichten, zal dit onder dezelfde voorwaarden als voor beroepsbeoefenaren van buiten de EU moeten plaatsvinden.

Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar uit het VK conform de vigerende certificatie/registratieschema’s getoetst dient te worden. Indien voldaan is aan deze eis zal dit leiden tot de uitgifte van een certificaat/registratie conform het vigerende certificatie/registratie schema.

De certificerende instellingen zijn verzocht de PoA-houders op de hoogte te stellen.