Certificatieschema's

Het stelsel betreft persoonscertificatie gebaseerd op de internationale Norm 17024 certification of persons.

De werkveldspecifieke certificatieschema's voor personen zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld aan de hand van een door het Centraal College van Deskundigen ‘Werken onder overdruk’ voorgesteld schema.

De te certificeren vakbekwaamheid betreft duikarbeid, duikploegleider, duikmedisch begeleider en duikerarts. Het persoonscertificaat is wettelijk vereist op grond van de Arbowetgeving. Het certificatiesysteem van de certificerende instelling (CI) moet zijn gestructureerd in overeenstemming met de eisen uit WDAT-WOD-P.

In de certificatieschema's treft u aan het certificatiereglement, het examenreglement, toezicht, entree-criteria, eindtermen, toetsmethodiek, hercertificatie en geldigheidscondities. De schema's vindt u door het klikken op de links.

De volgende vakbekwaamheidscertificaten kunnen aangevraagd worden.

Duikarbeid (WSCS-WOD-D)
A1 Duikarbeid SCUBA tot 9 meter
A2 Duikarbeid SCUBA tot 15 meter
A3 Duikarbeid SCUBA tot 30 meter
B1 Duikarbeid SSE tot 15 meter
B2 Duikarbeid SSE tot 30 meter
B3 Duikarbeid SSE tot 50 meter
B4 Duikarbeid SSE tot 50 meter met wetbell module
C Closed Bell
Duikploegleider (WSCS-WOD-L)
A1 en A2 Duikploegleider in de scope A1 of A2
A3, B1, B2, B3 en B4 (C)  Duikploegleider in de scope A3, B1, B2, B3, B4 of C
Duikmedisch begeleider (WSCS-WOD-B)
B1 Beperkt Duikmedisch Begeleider
B2 Duikmedisch Begeleider
Duikerarts (WSCS-WOD-A)
A Duikerarts A
B Duikerarts B