Buitenlandse certificaten

De beroepen (vakbekwaamheden) in de sector werken onder overdruk zijn gereglementeerde beroepen. Dat betekent dat beroepsbeoefenaren in het bezit dienen te zijn van een geldig en erkend certificaat afgegeven door een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificerende instelling. Voor de sector werken onder overdruk (duikindustrie) geldt dat u in het bezit dient te zijn van een SWOD Certificaat afgegeven door een van de drie certificerende instellingen, voor de civiele sector de NDC-CI.

Bent u in het bezit van buitenlandse certificaten dan geldt altijd - neem contact op met de NDC-CI.

Indien u als Nederlandse ingezetene in het bezit bent van in buitenland verkregen certificaat afgegeven door of namens autoriteiten dan kunt u een aanvraag doen voor initiele certificering

Het proces dat u dient te doorlopen bestaat uit 3 fasen:

  1. Documentenonderzoek (logboek en certificaten)
  2. Theorie-examen
  3. Praktijkexamen

In het documentenonderzoek wordt gekeken naar de gevolgde opleiding en het afgegeven certificaat. Gekeken zal worden of de opleiding gelijkwaardig is aan de opleidingseisen zoals vermeld in het werkveldspecifieke certificatieschema. Indien dit niet zo is zal gekeken worden of deze opleidingseisen gecompenseerd worden door in buitenland opgedane werkervaring. Als uw opleiding en/of werkervaring gelijkwaardig is wordt u uitgenodigd voor een theorie-examen. Na het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen volgt het praktijkexamen. Wordt dit examen ook met een voldoende afgesloten dan ontvangt u het SWOD certificaat en wordt u als certificaathouder ingeschreven in het openbaar register van de beheerstichting SWOD.

EU ingezetenen
EU ingezetenen, niet-NL, hebben twee opties om te werken in de Nederlandse duikindustrie: permanent of tijdelijk en incidenteel.
Wilt u permanent in Nederland werken als duiker of duikploegleider dan dient u gecertificeerd te zijn en volgt u hetzelfde traject als boven beschreven.
Indien u tijdelijk en incidenteel werk wil verrichten in Nederland vraagt u het "bewijs van toetsing" (proof of assessment) aan. Het traject dat u dient te doorlopen hangt af of u als duiker of als duikploegleider wil gaan werken. Belangrijk is dat u geen economische binding met NL hebt. Volgens Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU mag bij toepassing van de criteria geen sprake zijn van een stabiele en permanente binding met de economie van de ontvangende staat. 

Een uitgebreide beschrijving van het proces voor buitenlands opgeleide duikers en duikploegleiders vindt u in de procedure buitenlandse certificaten.

Download Certificeringsprocedure:
Buitenlandse certificaten