Bevestiging kwaliteit van NDC-CI als certificerende instelling in het werkveld Duikarbeid

Op 29 mei heeft de Raad voor Accreditatie via een kantooraudit de correctheid en interpretatie van het kwaliteitssysteem beoordeeld. Aansluitend heeft de RvA op 29 juni een examen bijgewoond.

Het door NDC-CI op vele punten gemuteerde kwaliteitssysteem, heeft een helder en goed werkbaar systeem opgeleverd waardoor in combinatie met de discipline en betrokkenheid van alle medewerkers en contractanten, slechts één enkele kleine tekortkoming werd geconstateerd die snel achterhaald kon worden.

De voorzitter van NDC-CI spreekt zijn bijzondere waardering uit aan de nieuwe teamleden Teamleider Erwin Helderman en kwaliteitscoördinator Aart den Boer die deze mutatie hebben uitgevoerd.

Dit mooie eindresultaat was echter onmogelijk geweest zonder de inzet van alle medewerkers, medewerksters en onze geautoriseerde contractanten die gezamenlijk met de grootste zorg de regels op pragmatische wijze hebben uitgevoerd, tot tevredenheid van de toezichthouder en de markt.

Dit resultaat en de nieuwe plannen, geven NDC-CI het vertrouwen de markt nu en in de toekomst op een juiste en efficiënte wijze te kunnen bedienen.

Leo Lagarde
Voorzitter NDC-CI

Per 1 oktober 2018 treedt het geharmoniseerd schema Duikarbeid in werking.

Op 27 juli 2018 is in de Staatscourant 41262 een wijziging van Bijlage XVc, het werkveldspecifieke certificatieschema Duikarbeid (WSCS WOD D) gepubliceerd. Dat betekent harmonisatie van het schema Duikarbeid en Brandweerduiker. Het schema Brandweerduiker Bijlage XVIf is daarmee vervallen en Duikarbeid heeft een grote wijziging ondergaan. Het geharmoniseerd schema Duikarbeid gaat in op 1 oktober 2018. Voor de civiele sector gaan we in op de wijzigingen voor de civiele duikers.

NDC-CI Aanwijzing

Staatscourant 9601 d.d. 22 februari 2017

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling - NDC-CI - als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving  is de NDC-CI aangewezen als certificerende instelling die bevoegd is tot het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 6.14a derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 6.16 derde, zesde en zevende lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor

de WerkveldSpecifieke CertificatieSchema's Werken onder Overdruk (WSCS WOD)

A: Duikerarts

B: Duikmedisch Begeleider

D: Duikarbeid

L: Duikploegleider

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 23 februari 2017 en vervalt met ingang van 1 maart 2021.

 

 

Laatste Nieuws overzicht