Hercertificeren duikarbeid

Voor de vervolgafgifte van het wettelijk verplichte persoonscertificaat duikarbeid zal de NDC-CI het duikerlogboek controleren op de twee onderstaande toetstermen. 

1: De kandidaat is als duiker werkzaam en verricht werkzaamheden onder water.

Dit houdt in dat de duiker een doorlopende beroepservaringen heeft in de afgelopen 24 maanden van tenminste:

Categorie

Toetstermen

A1, A2

20 duiken

A3, B1, B2, B3, B4

30 duiken

C

10 bellruns waarvan 5 als bellman en 5 lock-outs

2: De kandidaat heeft kennis en inzicht met betrekking tot het uitvoeren van (nood)procedures binnen de scope van de subcategorie.

Dit houdt in dat de oefening zoals hieronder voor de verschillende categorieën staat vermeld in het duiklogboek.

Categorie

Toetstermen

A1, A2 en B1

Omhoog brengen van een duiker in nood vanaf een maximale diepte van 9 meter.

A3, B2, B3, B4

Vigerende veiligheids- en (nood)procedures uitvoeren

C

Vigerende veiligheids- en (nood)procedures uitvoeren

Het voldoen aan toetsterm 2 betekent dat er een (1) maal in de vier jaar een praktijkproef moet zijn afgelegd in de scope van het certificaat. Deze praktijkproef dient te worden afgetekend door een duikploegleider die aan bepaalde criteria voldoet en vooraf is getraind door de NDC-CI. Deze duikploegleider is in het bezit van een stempel met nummer waarmee hij de praktijkproef in uw logboek dient af te stempelen inclusief handtekening. De praktijkproef dient vooraf aangekondigd te zijn bij de NDC-CI door de Duikploegleider die de praktijkproef gaat afnemen. De vakbekwaamheid van de duikploegleider dient op moment van afnemen van de praktijkproef ook geldig te zijn. Hebt u een aanvraag tot hercertificering ingediend voor de datum "einde geldigheid". Als uw certificaat niet meer geldig is en u mag niet meer duiken dan dient u z.s.m. uw praktijkproef te ondergaan bij een opleidingsinstelling, die de duikproef faciliteert. 

Indien uit de beoordeling van het duikerlogboek blijkt dat de certificaathouder niet voldoet aan de eisen voor hercertificatie, dan moet de certificaathouder een praktijkexamen zoals vereist voor initiële certificatie afleggen (theorie- en praktijkexamen).

De gehele wettekst kunt u nalezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2016-07-05#BijlageXVIc onder punt 11.